ZPĚT

Želetice

Studie veřejného prostranství nábřeží

2018

Litoměřice, Želetice

Studie
Spoluautorky Helena Míková, Anna Marie Černá

 
Studie ke stažení zde

Park je navržen jako multifunkční, neboli nabízí široké možnosti využití. Tato rozmanitost je zásadní, neboť chceme-li toto území oživit, je nutné zde nejen vytvořit příjemnou zelenou plochu, ale také dát obyvatelům města dostatečný důvod, proč se sem vydat a nevyužít např. Jiráskovy sady nebo nábřežní plochy na druhé straně Labe. Proto park nabízí specifické možnosti rekreace a užití, které neduplikují již existující nabídku městských prostorů. Ústředním motivem jsou smyčky dráhy pro inline brusle/cyklistiku/pěší procházku, které jsou navrženy tak, aby umožnily uživatelům několik různých možností trasy (včetně navázání na nábřežní cyklotrasu podél řeky). Mezi tyto cesty jsou pak vloženy plochy udržovaných trávníků se zážitkovým dětským hřištěm (zaměřeným na přírodní

prvky, které využívají vodu), přírodní část s ponechanou původní divokou zelení, ve které je vedena geometrická síť stezek s grilovacími „hnízdy“ s posezením či menší parkurový park. Východní část území je využita jako prázdná pobytová plocha pro pikniky či hry typu pétanque nebo kroket (které by bylo možné si v území také vypůjčit). Alternativní vhodnou možností využití plochy je pak kemp (především pro vodáky) s mobilním zázemím v kontejnerových buňkách/karavanech, které mohou být v případně povodně rychle odstraněny. Stávající budovy na východě území jsou ponechány a konvertovány pro zázemí parku (kavárna, toalety, případně místnosti sloužící pro místní např. mládežnické či turistické kluby), zbytek budov je částečně zdemolován a jsou z nich zachovány pouze fragmenty stěn, které slouží spíše jako prvky krajinářské architektury a jako memento dřívější půdorysné stopy. Tyto stěny jsou využity jako závětří, posezení, šplhací stěny, pro natažení lanových her a pro zakrytí např. toalet či foodtrucků umístěných na štěrkové ploše ve směru k silnici. Nejvyšší objekt území - věž bývalé hasičské zbrojnice - je ponechán a využit jako vyhlídka a z vnější strany jako umělá horolezecká stěna. Plochy vymezené těmito budovami jsou pojednány ve štěrku tak, aby umožnily průjezd zásobování a případně umístění menších občasných zábavních objektů např. pro menší pouť. Podél vody jsou navrženy dvě nová mola (jedno pro vodáky sjíždějící Ohři, jedno jako pobytové s posezením a pro přívoz na druhý břeh) a malé pontonové plovoucí ostrůvky na provaze umístěné poblíž pláže. Tyto věci budou sloužit jako dálkový signál oživení území. Vzrostlá zeleň je ponechána především stávající, pouze na několika místech je doplněna výsadbou nových stromů zdůrazňujících hlavní pěší komunikaci a nástup do území. Území je protkáno sítí odvodňovacích stok, které ústí zpátky do řeky nebo do menších terénních prohlubní fungujících jako suché poldry, které v případě nadbytku vody tvoří v území menší jezírka.

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.